Privacyverklaring Amplooi BV

Amplooi en aan haar gelieerde labels verwerkt Persoonsgegevens en streeft ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving. In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link ‘meer details’.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze Privacyverklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte Cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

meer details
Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens en wij houden ons daarbij tenminste aan de volgende beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie:
Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
Doelbinding:
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking geformuleerd. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Dataminimalisatie:
Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
Noodzakelijkheid en evenredigheid:
Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
Juistheid:
Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te verwerken Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
Integriteit en vertrouwelijkheid:
Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
Opslagbeperking:
Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking. Hierbij worden de van toepassing zijnde bewaartermijnen in acht genomen.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

meer details
AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking treedt.
Privacyverklaring: deze verklaring waarin staat beschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.
Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de Betrokkene).
Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: de (operationele) directie van Amplooi, ofwel de persoon of entiteit die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
Bijzonder(e) Persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de Betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt en verwerking van Gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.
Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid, zoals ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling, patiëntennummer, uitslagen onderzoeken, fysiologische of biomedische staat van de Betrokkene, ook uit verleden/toekomst.
In het geval van Amplooi staan de Gezondheidsgegevens over Betrokkene veelal beschreven in de Functie Mogelijkheden Lijst opgesteld door een bedrijfsarts of het Arbeidsdeskundig Onderzoek opgesteld door een arbeidsdeskundige.
Procesdossier: het operationele gedeelte van het dossier over de status van de aan Amplooi verstrekte opdracht, welke staat vermeld in ons Cliëntvolgsysteem (Exact Synergy).
Bijzonder dossier: het gedeelte van het dossier over de status van de functioneel belastbare mogelijkheden vanuit de aan Amplooi verstrekte opdracht, welke staat vermeld in ons Cliëntvolgsysteem (Exact Synergy).
Gebruiker van Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.
Opdrachtgever: degene of de organisatie die Amplooi opdracht heeft verstrekt tot advisering en ondersteuning bij de Re-integratie, Outplacement en/of Loopbaancoaching van diens medewerkers.
Derde: Ieder ander, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de Gebruiker van Persoonsgegevens.
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming moet gericht zijn op een specifieke (categorie van) Verwerking(en).

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn een dienstverlenende onderneming, gericht op advisering en ondersteuning van Opdrachtgevers bij de mobiliteitsprogramma’s Re-integratie, Outplacement en/of Loopbaancoaching van personen/medewerkers (ofwel Betrokkenen) van deze Opdrachtgevers. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wij streven ernaar zieke medewerkers (ofwel Betrokkenen) van Opdrachtgevers te helpen om terug te keren naar hun eigen werk of om ander werk te vinden dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Tevens helpen wij medewerkers in de ontwikkeling van hun loopbaan Daarbij kunnen wij Betrokkenen onder meer ondersteunen met coaching, een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing en cursussen.
Wij verstrekken Persoonsgegevens (waaronder Bijzondere Persoonsgegevens) alleen aan onze Opdrachtgever voor zover dit strikt noodzakelijk is om de door Opdrachtgevers aan ons opgedragen taak uit te voeren tot re-integratie of begeleiding van Betrokkenen.

Opslag en Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wij betrachten bij de Verwerking van Persoonsgegevens de grootste zorgvuldigheid aangezien misbruik van Persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan Betrokkenen, onze Opdrachtgevers en Amplooi zelf.

Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop Persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van de directie van Amplooi.

Amplooi is samen met onze zustermaatschappijen Adaptics Health & Performance B.V., De Bedrijfspoli B.V., Rienks Arbodienst B.V. en OnzeCoach B.V. onderdeel van het concern ‘Prevermo Groep B.V’. Amplooi is gevestigd te Leusden (3833 LB) aan de Storkstraat 28 I en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 813584450. De Prevermo groep is gevestigd te Nijmegen (6546BB) aan de Kerkenbos 1075 H en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69801533.

Deze privacyverklaring betreft uitsluitend Amplooi. Wij zijn ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan bovenstaand adres en wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar kwaliteit@amplooi.nl en via telefoon naar 088 – 0223888. Tevens is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon wordt onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG zal een onafhankelijke positie innemen binnen Amplooi. U kunt de FG in de toekomst bereiken via kwaliteit@amplooi.nl. Dit emailadres is al beschikbaar voor vragen.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via onze Opdrachtgevers, via de Arbodienst en/of bij uzelf (de Betrokkenen). Betrokkenen zijn veelal personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze Opdrachtgevers of via bemiddeling van Opdrachtgevers aan Amplooi worden voorgedragen in het kader van de mobiliteitsprogramma’s Re-integratie, Outplacement of Loopbaancoaching.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld 1e ziektedag, Functie Mogelijkheden Lijst, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek). De Verwerking van Gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de Betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Traject informatie. Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit assessments, testen en coachingsgesprekken en verwerkt in voortgangsverslagen.
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)
 • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld wanneer u zelf een traject bij ons inkoopt in plaats van uw werkgever zoals normaal het geval is)

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
De hierboven omschreven categorieën van Persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die worden verstrekt op een aanmeldformulier in het kader van (één van) de mobiliteitsprogramma’s re-integratie, outplacement of loopbaancoaching.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u bij Amplooi op gesprek komt in het kader van (één van) de mobiliteitsprogramma’s re-integratie. Denk hierbij aan Persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de Arbeidsdeskundige rapportage en/of FML/AML en/of Deskundigenoordeel UWV.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via de e-coaching module Amplooi Direct.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een assessment of test maakt en u toegang heeft tot de vacaturebank.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, tevredenheidsonderzoek e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de Persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een Verstrekking van hun Persoonsgegevens aan Amplooi.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende Persoonsgegevens ontvangen, zoals via social media websites of diensten van derde partijen, Denk hierbij aan de Functie Mogelijkheden Lijst of het arbeidsdeskundig rapport, deskundigenoordeel UWV via de Arbodienst, arbeidsdeskundige of de werkgever voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven

Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op de advisering en ondersteuning van onze Opdrachtgevers bij de mobiliteitsprogramma’s Re-integratie, Outplacement of Loopbaancoaching. Wij streven ernaar zieke medewerkers (ofwel Betrokkenen) van onze Opdrachtgevers te helpen om terug te keren naar hun eigen werk of om ander werk te vinden dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Daarbij kunnen wij Betrokkenen onder meer ondersteunen met coaching, een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing en cursussen.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u en de met onze Opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven. Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en uw werkgever. De overeenkomsten die wij sluiten betreffen hoofdzakelijk overeenkomsten in het kader van de mobiliteitsprogramma’s re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Van deze overeenkomsten maakt tevens de dossiervorming zoals verplicht in de Wet verbetering Poortwachter onderdeel uit.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Amplooi in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van het verlenen van service aan klanten, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Amplooi.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren wij de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Amplooi en/of op basis van uw Toestemming. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.
Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de overeenkomst die Amplooi met uw werkgever heeft uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor Amplooi’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Toestemming. Wij mogen met uw Toestemming uw Persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Amplooi bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Amplooi en onze klanten, of voor behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘optout-regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van ons te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via kwaliteit@amplooi.nl.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de wet. Voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek zoals het Keurmerk Blik op Werk ons voorschrijft, zullen wij uw contactgegevens doorgeven aan Panteia. Wij worden door sommige van onze opdrachtgevers en door het keurmerk verplicht om de klanttevredenheidsonderzoeken te laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia en hebben hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Uw Persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen. Wij kunnen Persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk met een verenigbaar doel content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Derde partij(en) Wij kunnen enkele Persoonsgegevens van u delen met een derde partij in het kader van een tevredenheidsonderzoek ten behoeve van het Blik op Werk keurmerk. Wij delen uitsluitend uw contactgegevens die noodzakelijk zijn om u uit te kunnen nodigen voor het tevredenheidsonderzoek.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een door ons ingeschakeld postorderbedrijf om (vertrouwelijke) informatie aan u te bezorgen, of een organisatie die door ons wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.

Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw Toestemming hebben ontvangen om uw Persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Amplooi nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?
Nee. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte. Alle EER landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Amplooi uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

 • -Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van (één van) de mobiliteitsprogramma’s Re-integratie, Outplacement of Loopbaancoaching, bewaren wij niet langer dan twee jaren nadat het betreffende mobiliteitsprogramma is afgerond.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen van onze medewerkers in het kader van een arbeidsovereenkomst, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • *Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan;

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw Persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Termijn

Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op uw verzoek tot uitoefening van uw recht(en). Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van u.
Kosten

In beginsel verstrekken wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren wij kosteloos op de uitoefening van uw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.

Weigering medewerking aan uw verzoek

Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in Persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers . Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.

Uw recht op inzage, rectificatie en / of het wissen van Persoonsgegevens

Als u inzage wenst in uw totale Persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar), dan kunt u contact opnemen via kwaliteit@amplooi.nl.

Wij corrigeren of wissen uw Persoonsgegevens indien uw Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het recht om Persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.
Wij zullen Derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een rectificatie, het wissen van Persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. U mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie wij deze mededeling hebben gedaan.

Uw recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw Persoonsgegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens, kunt u eveneens uw verzoek richten aan kwaliteit@amplooi.nl.
Het recht op beperking van Persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen Persoonsgegevens met als doel de Verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de Verwerking van Persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze Persoonsgegevens alleen verwerken…:

 • …met uw Toestemming;
 • …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op overdraagbaarheid geeft u het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de Persoonsgegevens over te dragen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan Amplooi). Dit recht geldt alleen wanneer de Verwerking is gegrond op uw (al dan niet uitdrukkelijke) Toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Uw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij kwaliteit@amplooi.nl.

U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

 • • Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen Verwerking bij ons in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De Verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de Verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de Verwerking te laten staken.
 • • Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen wij altijd gehoor geven.
 • • Ten derde kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen wij altijd gehoor geven.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via kwaliteit@amplooi.nl.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Amplooi. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Amplooi is uw verstrekking van Persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een mobiliteitsprogramma uit te kunnen voeren of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen Persoonsgegevens op waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

meer details
Wanneer de verstrekking van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij u daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Wanneer u informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geeft u daarmee Toestemming aan Amplooi om deze Persoonsgegevens te verwerken.

Hoe zet Amplooi het gebruik van profiling in?

Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 22 december 2021.